Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji społecznej "Polska na rowery", zwanej dalej "Akcją", na rok 2017

§ 1. ORGANIZATOR

1. Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne ,,Horyzont” działające przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach
2. Koordynatorem akcji jest Darek Koszela - przodownik turystyki rowerowej

§ 2. CZAS TRWANIA AKCJI

1. Terminem przeprowadzenia Akcji jest dzień 04 czerwca /niedziela/ 2017 roku.


§ 3. PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI

1.W Akcji prawo startu mają osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat, oraz dzieci w wieku 0 -17 lat za pisemną zgodą prawnych opiekunów (oświadczenie). Dzieci do 12 roku życia pokonują trasę w towarzystwie opiekuna.

2.Uczestnicy biorący udział w Akcji podpisują ,, oświadczenie uczestnika” w :

1. W sklepie rowerowym Bike Shop na ulicy Wrocławskiej 1 w godz. pn. - pt. 9:00 - 18:00 sobota 9:00 - 14:00
2. FOTOLAB Zakład Fotograficzny Wanda Dworska ul. Emilii Plater 8 w godz. pn. - pt. 9:00 - 18:00 ; sobota 9:00 - 13:00
3. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach ul. Długosza 23 w godz. pn-pt 11.00 – 14.00,w gabinecie wychowania fizycznego u Darka Koszeli,

wyrażając tym samym akceptacje w/w regulaminu.
3.Uczestnicy biorący udział w Akcji, uiszczają wpisowe w wysokości 5zł, w celu pokrycia kosztów związanych z w/w imprezą. Kupon otrzymany od organizatora upoważnia do pobrania posiłku regeneracyjnego.


§ 4. PROGRAM AKCJI
Godz.9.30-10.00 zbiórka uczestników, omówienie trasy i warunków bezpieczeństwa.
Godz.10.00 start uczestników z parku miejskiego al. Jana Pawła II w Żarach
Godz.10.00- 12.00 przejazd uczestników aleją Jana Pawła II do miejscowości Mirostowice Dolne
Godz.12.00 przyjazd do Mirostowic Dolnych

Godz. 12.00 -15.30 piknik rowerowy.
Godz. 15.30 zakończenie Akcji.
Uczestnicy biorący udział w Akcji będą wracali indywidualnie.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W czasie trwania Akcji uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

2.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i
reklamowych.

3.Zabrania się startu uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

4.Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

5.Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.

6.Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Akcji.

7.Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 21.04.2017 roku.

9.Regulamin niniejszy będzie udostępniony na stronie internetowej Zespołu Szkól Ekonomicznych w Żarach, pod adresem internetowym http://zse.zary.pl/ oraz http://zary.pttk.pl/